Konferencija: Rad disciplinskih organa advokatskih komora


U svojim prostorijama u Nišu i preko Zoom platforme, Koalicija Pravosudna baza jug je 1. marta 2022, održala stručnu hibridnu konferenciju „Rad disciplinskih organa advokatskih komora“, na kojoj je predstavljeno istraživanje „Analiza rada disciplinskih organa i disciplinskih postupaka Advokatske komore Niš“. Nakon prezentacije istraživanja, usledila je diskusija. Konferenciju je  pratio veći broj učesnika (advokata, sudija, tužilaca, predstavnika državnih institucija, udruženja građana, međunarodnih organizacija, istaknutih stručnjaka, obrazovnih institucija i medija).

Stručna javnost i građani Srbije imaju utisak da za delikatnu situaciju, u kojoj se domaće pravosuđe nalazi godinama unazad, značajnu odgovornost ne snose samo zakonodavna i izvršna vlast, već i samo pravosuđe – sudstvo, tužilaštvo i advokatura. Kada je u pitanju advokatura, percipiranje rada advokata često je paušalno i neutemeljeno na stručnim istraživanjima. Jedan od utisaka je da advokatske komore štite svoje članove i ne procesuiraju disciplinske prijave podnete protiv njih na dovoljno efikasan i objektivan način. Kako smo želeli da se pozabavimo odgovornošću dela pravosuđa, koji se tiče advokature i advokatskih komora, realizovali smo istraživanje koje će nam omogućiti jedan dokumentovan i utemeljen uvid u ovu problematiku. 


O ovim aspektima, u studiju u Nišu, razgovaralo se sa:

· Dr Nevena Petrušić, autorka istraživanja, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

· Bojana Arsenijević, istraživačica, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

· Nataša Ćirić Išljamović, advokatkinja iz Niša, disciplinski sudija Advokatske komore Niš


Razgovor su moderirali članovi Programskog saveta koalicije, Dragan Đorđević i Mihajlo Čolak. 

U prvom delu skupa bilo je predstavljeno istraživanje, a drugi deo je bio namenjen pitanjima učesnika i diskusiji. Doprinos konferenciji, svojim stručnim viđenjem ove teme kao i preporukama za rešavanje problematike, dali su dr Katarina Golubović advokatica i predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, Stefan Vlatković advokat iz Niša, Milan Jovanović, potpredsednik UG Iustitia iz Niša i sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Nišu, Srđan Mitić, advokat iz Pirota i predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije, Ljiljana Stojanović, glavni i odgovorni urednik portala Jugpress i direktorka Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije i dr Nebojša Stanković, advokat iz Niša.


Ovde možete otvoriti hiperlinkove za: 

Izradu istraživanja i organizovanje konferencije je podržala Fondacija za otvoreno društvo.

Konferencija Predstavljanje istraživanja "Fenomen masovnih tužbi"

U svojim prostorijama u Nišu i preko Zoom platforme, Koalicija Pravosudna baza jug je 20. aprila 2021, održala stručnu hibridnu konferenciju na kojoj je predstavljeno istraživanje "Fenomen masovnih tužbi“. Konferenciju je onlajn pratio veći broj učesnika (advokata, sudija, tužilaca, predstavnika državnih institucija, udruženja građana, međunarodnih organizacija, istaknutih stručnjaka, obrazovnih institucija i medija).

Problematika masovnih tužbi nosi sa sobom pravne, finansijske i etičke aspekte, te dovodi do određenih negativnih posledica, kako po pravosuđe, tako i po sve građane naše zemlje. Naime, do pojave masovnih tužbi protiv banaka, u svim prethodnim slučajevima tužene su budžetske institucije, gde su cenu izgubljenih sporova praktično plaćali svi građani Srbije. Niko ne zna ukupan broj ovih predmeta i tačnu cifru koliko su oni koštali državni budžet, ali se procenjuje da bi to moglo biti nekoliko stotina miliona evra.

Istraživanje Koalicije Pravosudna baza jug, pored izučavanja čitavog fenomena, posebno se fokusiralo na tužbe protiv Nacionalne službe za zapošljavanje. Od ove ustanove dobijen je podatak da su samo „nacionalke“ koštale državni budžet preko 3 milijarde dinara (odnosno, preko 25 miliona evra) u periodu od 2015-2018. Kada su u pitanju „nacionalke“, istraživanje koalicije je sprovedeno u sudovima u Nišu, Leskovcu i Vranju, gde još nekoliko podataka privlači pažnju: dosuđeni troškovi su višestruko veći od dosuđenog glavnog duga; u većini postupaka veštači isto lice; u mnogim postupcima je vrednost spora besmisleno mala (u jednom svega 159 dinara).

vladavina prava, reforma pravosuđa, advokatura, masovne tužbe, otvoreni podaci
vladavina prava, reforma pravosuđa, advokatura, masovne tužbe, otvoreni podaci

Istraživanje su predstavili: autor dr Nebojša Stanković, advokat iz Niša, istraživač Milan Jovanović, sudijski pripravnik u Privrednom sudu u Nišu i Tamara Tasić, novinarka Južnih vesti. Skup su moderirali Dragan Đorđević i Mihajlo Čolak, članovi Programskog saveta koalicije Pravosudna baza jug.

Doprinos konferenciji, svojim stručnim viđenjem ove teme kao i preporukama za rešavanje problematike, koja se tiče masovnih tužbi, dali su: dr Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta u Nišu, dr Katarina Golubović, advokatica i predsednica Komiteta za ljudska prava (YUCOM), mr Blažo Nedić advokat, medijator i predsednik UO Partneri Srbija, Aleksandra Petrović, novinarka Politike.

Ovde možete otvoriti hiperlinkove za: 

Izradu istraživanja i organizovanje konferencije je podržala Fondacija za otvoreno društvo.

Akciona istraživanja


Tokom 2020. i prvog kvartala 2021. sprovedna su tri istraživanja:


Rad disciplinskih organa Advokatske komore Srbije (AKS) i organa advokatskih komora u njenom sastavu, kao i način sprovođenja i ishod disciplinskih postupaka skoro su potpuna nepoznanica. Nema objedinjenih i javno dostupnih podataka o broju podnetih disciplinskih prijava/predloga protiv advokata i advokatskih pripravnika, niti ima podataka o broju podnetih optužnica i vrsti povreda advokatskih dužnosti povodom kojih su optužnice podignute, kao ni o broju presuda i vrsti izrečenih disciplinskih mera. Iako su disciplinski tužioci i disciplinski sudovi dužni da o svom radu podnose skupštinama godišnje izveštaje, što oni i čine, ti izveštaji uglavnom nisu javno dostupni, a oni retki koji jesu, pružaju samo elementarne podatke o broju podnetih prijava/predloga i podignutih optužnica, odnosno o broju donetih presuda i postupaka koji su u toku.

Primena propisa o disciplinskoj odgovornosti advokata i advokatskih pripavnika nije bila predmet nezavisne naučne i stručne analize, tako da nedostaju saznanja o najčešćim povredama advokatskih dužnosti i ugleda advokature, o učestalosti disciplinskih postupaka, njihovoj efikasnosti i delotvornosti. Za pojedine slučajeve flagrantnog kršenja advokatske dužnosti i neetičkog ponašanja javnost saznaje iz medija, ali uglavnom izostaju informacije o reagovanju nadležnih organa i pravnom epilogu takvih slučajeva. Imajući u vidu ulogu advokature i nedostatak uvida u praksu disciplinskih oragana advokatskih komora, postojala je opravdana potreba da se sveobuhvatno i celovito istraže način rada disciplinskih oragana i rezultati sprovedenih disciplinskih postupaka.

kako je aktivnost Pravosudne baze jug usmerena na teritoriju juga Srbije, istraživanjem je obuhvaćena praksa disciplinskih organa Advokatske komore Niš (AKN). Cilj je bio sticanje uvida u razloge i učestalost podnošenja disciplinskih prijava/predloga i praksu disciplinskih organa AKN u procesu optuživanja, procesuiranja i sankcionisanja povreda advokatskih dužnosti i narušavanja ugleda advokature i sagledavanje stepena efikasnosti i delotvornosti sprovedenih disciplinskih postupaka, u svim fazama postupka. Dakle, cilj je sticanje uvida u praksu disciplinskog suda AKN i disciplinskog suda AKS, kao drugostepenog suda u procesuiranju slučajeva povrede advokatskih dužnosti i narušavanja ugleda advokature.

Autor istraživanja je dr Nevena Petrušić, profesor Pravnog fakulteta u Nišu, kojoj su pomagali istraživači Bojana Arsenijević, asistent u nastavi na Pravnom fakultetu u Nišu i Katarina Momirović, pravnik iz Niša. Istraživanje je predstavljeno na onlajn konferenciji, održanoj u Nišu 1.3.2022. Link na tekst istraživanja, prezentaciju istraživanja i snimak događaja je dostupan u sekciji iznad.


Otvorene baze podataka daju mogućnost javnosti da se informišu ili istraže ono što ih zanima. Njihova najveća vrednost, pored lake dostupnosti, jeste (preovlađujući) kvalitet informacija. Govorimo o podacima iza kojih stoji država, njene institucije i njihove provere. Cilj istraživanja bio je utvrđivanje potreba udruženja i medija na jugu Srbije za objavljivanje podataka iz pravosuđa u otvorenom formatu. Oko 2/3 udruženja i medija koji su učestvovali u istraživanju imalo je potrebe u svom radu za podacima iz pravosuđa. Istraživački tim je predvodio autor istraživanja Ivan Grujić, direktor agencije Asocijacija, iz Leskovca. U radu na istraživanju su mu pomagali istraživači iz Niša, pravnice Milica Stanković i Jelena Videnović i novinar Info Vranjskih Mihajlo Stojković. U sastavljanju upitnika je učestvovao sociolog. 


Sredinom dvehiljaditih u pravosudnom sistemu Srbije pojavili su se masovni sudski parnični postupci, koji se u svakodnevnoj komunikaciji zovu “masovke”. Fenomen je veoma kompleksan i kroz njega se prelamaju pravni, finansijski i etički aspekti. Pravosuđe, država i državno pravobranilaštvo kao da su još uvek zatečeni ovim fenomenom, i ne nalaze odgovarajući odgovor, te se broj masovki rapidno povećava iz godine u godinu i doprinosi povećanju opterećenosti sudova, te time i povećanju dužine trajanja drugih predmeta usled opterećenosti sudova. Konačno, usled dosuđenih troškova ovi predmeti su veliko opterećenje za državni budžet. Autor istraživanja je dr Nebojša Stanković, advokat iz Niša, koji je predvodio tim istraživača koji su činili Milan Jovanović, sudijski pripravnik iz Niša, Lazar Jović, advokatski pripravnik iz Grdelice i Milivoje Zlatković, advokatski pripravnik iz Vranja. Istraživanje je predstavljeno na onlajn konferenciji, održanoj u Nišu 20.4.2021. Link na tekst istraživanja i snimak događaja je dostupan u sekciji iznad.

vladavina prava, reforma pravosuđa, advokatura, masovne tužbe, otvoreni podaci

Projekat „Jačanje kapaciteta za vladavinu prava - jug Srbije“


Namera projekta je bila da doprinese izgradnji kapaciteta na jugu Srbije u razumevanju aktuelnih problema vezanih za pravosuđe i uključivanje novih snaga u bavljenje ovom temom.  Tokom 2019. odabrano je 19 polaznika obuke, za koje su u Nišu organizovana predavanja, koja adresiraju tekuću problematiku pravosuđa. Selekcija polaznika izvršena je na osnovu sledećih kriterijuma: starosna dob do 33 godine, ravnomeran broj muškaraca i žena, zastupljenost polaznika iz svih pet okruga u kojima je koalicija aktivna; kao i zastupljenost zaposlenih u pravosuđu (sudstvu, tužilaštvu, advokaturi) i studenata završne godine pravnog fakulteta, novinara i NVO aktivista. Dakle, ideja je bila da u grupi, pored pravnika, budu i polaznici koji nisu pravnici, ali poseduju entuzijazam, zainteresovanost za aktivizam, sposobnost zagovaranja i komunikacije kroz medije i društvene mreže.


U oblikovanju kurikuluma je učestvovao čitav Programski savet koalicije. Za svako od predavanja četvoročlani tim koalicije je osmišljavao koncept predavanja (u dogovoru sa predavačem) i sastavljao brif u kojem je opisana problematika vezana za temu, teze teme, kratka biografija predavača i popis literature sa hiperlinkovima. Ovaj tim su činili:

-Dr Ivan Ilić, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu; Predsednik udruženja Iustitia iz Niša;

-Dejan Stamenković, sudija Višeg suda u Leskovcu;

-Sofija Mandić, CEPRIS;

-Mihajlo Čolak, koordinator programa Fondacije za otvoreno društvo;

(Ilić, Stamenković i Čolak su članovi Programskog saveta koalicije)


Održano je 16 predavanja, uz učešće 23 predavača, od kojih je polovina sa juga Srbije. Osam predavanja je održano u prostorijama koalicije, a osam preko Zoom platforme, usled epidemije Covid-19. Sva predavanja su bila medijski propraćena u saradnji sa medijskim partnerima, te su pripremljeni sledeći medijski sadržaji:

- Četiri emisije pod nazivom ,,15 minuta“, na Južnim vestima u kojima su učestvovali predavači;

- Dva medijska priloga, koje su pripremile Južne vesti;

- Šesnaest medijskih priloga, koje su pripremile Info Vranjske; 

- Četiri intervjua na portalu Medijska kutija i jedan intervju u Dnevnom listu Danas;


Sva predavanja su nam poslužila da kroz lokalne medije otvorimo određenu temu u lokalu.

Više detalja u vezi sa medijskim sadržajem pogledajte ovde.


Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo.

Predavači
vladavina prava, reforma pravosuđa, advokatura, masovne tužbe, otvoreni podaci
vladavina prava, reforma pravosuđa, advokatura, masovne tužbe, otvoreni podaci
vladavina prava, reforma pravosuđa, advokatura, masovne tužbe, otvoreni podaci
vladavina prava, reforma pravosuđa, advokatura, masovne tužbe, otvoreni podaci
vladavina prava, reforma pravosuđa, advokatura, masovne tužbe, otvoreni podaci
vladavina prava, reforma pravosuđa, advokatura, masovne tužbe, otvoreni podaci