top of page

Vladavina prava: pogled Evropske unije

Niš, 14.12.2023.


Peto ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je mr Milan Antonijević, pravni ekspert u oblasti ljudskih prava. Naziv predavanja je Vladavina prava: pogled Evropske unije.Evropska unija je Srbiji dodelila status zemlje kandidatkinje za članstvo u Uniji 2012. godine, te su 2013. počeli pretpristupni pregovori o članstvu. Ovi pregovori teže prilagođavanju domaćeg pravnog sistema pravnim tekovinama Evropske unije. Pregovara se kroz 35 poglavlja i Srbija je u dosadašnjem toku pregovora sa EU otvorila 17 poglavlja i privremeno zatvorila dva. Jedno od najvažnijih do sada otvorenih Poglavlja je Pravosuđe i osnovna prava (Poglavlje 23), koje obuhvata izmene okvira u funkcionisanju pravosuđa, borbe protiv korupcije i zaštite osnovnih prava. Srbija o ovom poglavlju pregovara od jula 2016. Ono je posebno važno, jer obuhvata teme koje su ugrađene u temelje Unije, bez koje je napredak u drugim poglavljima gotovo nemoguć.  


Problem predstavljaju kontradiktornosti u čitanju izveštaja Evropske unije u Srbiji, naročito o Poglavlju 23. Javne vlasti ih uglavnom čitaju kao pozitivne i podsticajne za napore koje pružaju u pregovorima, dok ih civilno društvo vidi kao diplomatski sročene oštre kritike, koje poručuju da Srbija simulira evropske integracije, da je u njima zastala ili ih je, čak, u praktičnom smislu, obustavila. Problem predstavlja i to što javne vlasti kritike najčešće proglašavaju za „političke i neobjektivne ocene“, ne ulazeći dalje u sadržinu ovih kritika. Sa druge strane, Evropska unija nema dovoljno jake mehanizme da bilo koju zemlju primora da ispunjava svoje obaveze iz pregovora, imajući u vidu da je svojevoljno pristala na prilagođavanje pravnim tekovinama EU.Gospodin Antonijević je na predavanju, između ostalog, istakao: 


  • Digitalizacija suđenja i snimanje svih suđenja je budućnost pravosuđa, jer to kod suđenja može jako dobro da se pokaže. 

  • Izveštaj Evropske komisije je pisan diplomatskim jezikom; na taj način izveštaj i treba da se piše, te ukoliko se jedna rečenica odnosi na jednu oblast, to je jasan signal da se tom oblašću moramo ozbiljno pozabaviti; 

  • Presude Evropskog suda za ljudska prava se, uglavnom, sprovode; 

  • Advokatura mora da se uozbilji i da spreče zloupotrebe prava kroz iniciranje masovnih tužbi; 

  • Treba edukovati javnost i objasniti im šta znači pritisak na sud; 

  • Evropska unija već kontribuira značajnom finansijskom podrškom reformi pravosuđa; 

 

Predavanje je realizovano uz podršku Fondacije za otvoreno društvo

Comments


bottom of page